Feber Famosa
Πολιτική για τα cookies

1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Επικεφαλίδα: FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A. (καλούμενη εφεξής «Famosa»).

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (NIF): A-84392596

Καταχωρημένη έδρα: Pol. Ind. Las Atalayas C/. Del Franco, s/n 03114 Alicante

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο χρήστης ενημερώνεται και δίνει την ελεύθερη, ενήμερη, συγκεκριμένη και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή του για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διεύθυνση URL <www.famosa.es> (εφεξής «Ιστότοπος») είναι που επεξεργάζεται η FAMOSA, καθώς και τα δεδομένα που προέρχονται από την περιήγησή σας και τυχόν άλλα δεδομένα που ενδέχεται να παρέχετε στη FAMOSA στο μέλλον.

Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία έχει γραφτεί με σαφή και απλό τρόπο, για να διευκολύνει την κατανόησή του, προσδιορίζοντας ελεύθερα και οικειοθελώς εάν επιθυμεί να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα στη FAMOSA.

3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Τα δεδομένα που ζητούνται στις φόρμες του Ιστοτόπου είναι υποχρεωτικά σε γενικές γραμμές (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο απαιτούμενο πεδίο) για συμμόρφωση με τους καθορισμένους σκοπούς.

Επομένως, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα είναι δυνατή η επίβλεψή τους, με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι μπορείτε να δείτε ελεύθερα το περιεχόμενο του Ιστοτόπου.

4 ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ Η FAMOSA ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την FAMOSA σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:

Διαχειριστείτε αιτήματα επικοινωνίας και πληροφορίες χρηστών μέσω των καναλιών που παρέχονται για αυτό στους ιστότοπους της FAMOSA.
Διαχειριστείτε αιτήματα για ανταλλακτικά που υποβάλλονται από καταναλωτές και χρήστες προϊόντων FAMOSA μέσω των καναλιών που προβλέπονται για αυτό στους ιστότοπους της FAMOSA.
Διαχειριστείτε τη συμμετοχή των χρηστών σε προσφορές, κληρώσεις, διαγωνισμούς και άλλες προωθητικές ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει η FAMOSA μέσω των ιστοτόπων της FAMOSA.
Διαχειριστείτε την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών από τη FAMOSA, σε περίπτωση που συμφωνείτε να στείλετε εμπορικές επικοινωνίες και εκτός εάν ο χρήστης ζητήσει την απόσυρσή του από τη FAMOSA, αντιτιθέμενος ή ανακαλώντας τη συγκατάθεσή του.
5 ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ Η FAMOSA;

Η FAMOSA θα επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων χρήστη:

Στοιχεία ταυτότητας: όνομα και επώνυμο.
Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και χώρα.
Άλλα δεδομένα και στοιχεία: στοιχεία που παρέχονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στα ανοιχτά πεδία των εντύπων που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή στα συνημμένα έγγραφα.
Δεδομένα και στοιχεία πλοήγησης.
Σε περίπτωση που ο χρήστης παρέχει δεδομένα από τρίτους, δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεσή τους και αναλαμβάνει να μεταφέρει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου, απαλλάσσοντας τη FAMOSA από κάθε ευθύνη ως προς αυτό. Ωστόσο, η FAMOSA μπορεί να διενεργεί περιοδικές επαληθεύσεις για την επαλήθευση αυτού του γεγονότος, υιοθετώντας τα αντίστοιχα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

6 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΗ;

Η επεξεργασία των δεδομένων χρήστη από την FAMOSA βασίζεται είτε στη συγκατάθεση που ζητείται και η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, είτε στην ανάγκη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της FAMOSA που απορρέουν από τα ίδια τα αιτήματα (για παράδειγμα, αιτήματα για ανταλλακτικά, αποστολή παραπόνων ή προτάσεις, κλπ.) ή συμμετοχή (διαχείριση συμμετοχής χρηστών και προωθήσεις που διοργανώνει η FAMOSA κλπ.) των χρηστών. Ωστόσο, εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα των ήδη επεξεργασμένων στοιχείων όπως έχει αυτή πραγματοποιηθεί προηγουμένως.

Οι συναινέσεις που λαμβάνονται για τους προαναφερθέντες σκοπούς είναι ανεξάρτητες, επομένως ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει μόνο μία από αυτές χωρίς να επηρεάσει τις άλλες.

Για την ανάκληση της εν λόγω συγκατάθεσης, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τη FAMOSA μέσω των ακόλουθων καναλιών:

Με επιστολή μέσω ταχυδρομείου η οποία θα απευθύνεται υπόψη του Τμήματος Νομικής Προστασίας και Δεδομένων, στη διεύθυνση C/ Maria Tubau, 3 28050, Madrid (Μαδρίτη)
Μέσω email στο protecciondatos@famosa.es
7 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ;

Τα δεδομένα του χρήστη δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, εκτός εάν βάσει νομικής υποχρέωσης η FAMOSA υποχρεούται να παράσχει τα δεδομένα σε δημόσιες αρχές, δυνάμεις και φορείς ασφαλείας και δικαστήρια ή δικαστικές αρχές.

8 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

Ο χρήστης:

Εγγυάστε και βεβαιώνετε ότι είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στη FAMOSA είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Για τους σκοπούς αυτούς, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια όλων των δεδομένων που κοινοποιεί και θα διατηρεί τις παρεχόμενες πληροφορίες κατάλληλα ενημερωμένες, κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική του κατάσταση.
Εγγυάστε ότι έχετε ενημερώσει τα τρίτα μέρη για τα οποία παρέχετε τα δεδομένα σας, εάν ναι, για τις πτυχές που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Ομοίως, εγγυάται ότι έχετε λάβει την εξουσιοδότησή σας να παρέχετε τα δεδομένα σας στη FAMOSA για τους αναφερόμενους σκοπούς.
Θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχετε μέσω του Ιστότοπου και για άμεσες ή έμμεσες ζημίες και απώλειες που μπορεί να προκληθούν στη FAMOSA ή σε τρίτους.
9 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ένας από τους σκοπούς για τους οποίους, όπου ενδείκνυται, η FAMOSA επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες είναι να τους αποστέλλει ηλεκτρονικές επικοινωνίες με πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις, προσφορές, εκδηλώσεις ή ειδήσεις που σχετίζονται με τους χρήστες. Κάθε φορά που γίνεται οποιαδήποτε επικοινωνία αυτού του τύπου, θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους χρήστες έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη της.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να σταματήσει να λαμβάνει εμπορικές ή προωθητικές επικοινωνίες από την FAMOSA, μπορεί να ζητήσει να διαγραφεί από την υπηρεσία στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση email: protecciondatos@famosa.es ή υποδεικνύοντάς το μέσω της επιλογής κατάργησης εγγραφής που παρέχεται σε καθεμία από τις εμπορικές ανακοινώσεις που αποστέλλονται.

10 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Ο χρήστης μπορεί να στείλει μια επιστολή στη FAMOSA, με οποιοδήποτε από τα μέσα και τις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 6 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του εγγράφου της ταυτότητάς του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση, στη διεύθυνση:

Ανάκληση των συναινέσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί.
Λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν η FAMOSA επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον χρήστη ή όχι.
Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Διορθώστε τα ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα και στοιχεία.
Ζητήστε τη διαγραφή των δεδομένων σας όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Λάβετε από τη FAMOSA τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων όταν πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
Αποκτήστε ανθρώπινη παρέμβαση, για να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τη FAMOSA.
Ζητήστε τη φορητότητα των δεδομένων και στοιχείων σας.
Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει αξίωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων ενώπιον της Ισπανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (Μαδρίτη), όταν ο ενδιαφερόμενος Το μέρος θεωρεί ότι η FAMOSA έχει παραβιάσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων.

11 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Η FAMOSA θα χειρίζεται τα δεδομένα του χρήστη ανά πάσα στιγμή με απολύτως εμπιστευτικό τρόπο και τηρώντας την υποχρεωτική υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών, υιοθετώντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων σας και να αποτρέψει την αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.

Cookies

Πληροφορίες για τα cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποστέλλονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο («ιστότοπος»). Τα cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε άλλο ιστότοπο που αναγνωρίζει αυτό (-ά) το (τα) cookie(s).

Τα cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη, επιτρέποντάς σας να πλοηγείστε αποτελεσματικά στις σελίδες, να θυμάστε τα αγαπημένα σας, βελτιώνοντας γενικά την εμπειρία χρήστη.

Ορισμένα από τα cookies που εκδίδονται από τον διακομιστή ιστού διαρκούν μόνο για τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης ιστού και λήγουν όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό.

Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση του χρήστη όταν επιστρέφει σε έναν ιστότοπο και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα cookies. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποτρέψετε ή να ειδοποιείτε κάθε φορά που δημιουργείται ένα cookie.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να δείτε ποια cookies έχουν δημιουργηθεί στη συσκευή σας και πώς να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων περιήγησης, στη διεύθυνση: www.allaboutcookies.org.

Η δυνατότητα ενεργοποίησης, απενεργοποίησης ή διαγραφής cookies μπορεί επίσης να προκύψει σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης ιστού. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (γενικά βρίσκονται στις επιλογές "Βοήθεια", "Εργαλεία" ή "Επεξεργασία"). Η απενεργοποίηση ενός cookie ή μιας κατηγορίας cookie δεν διαγράφει το cookie από το πρόγραμμα περιήγησης, για αυτό θα πρέπει να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο στο πρόγραμμα περιήγησης.

Αποκλείοντας ή διαγράφοντας τα cookies που χρησιμοποιεί η FAMOSA, είναι πιθανό να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Νομοθεσία
Αυτή η πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ισπανική νομοθεσία.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
© 2024 Trotties
Famosa by Giochi Preziosi

Πολιτική για τα cookies

ΧΡΗΣΗ COOKIES Η FAMOSA χρησιμοποιεί τα δικά της cookies για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο (για παράδειγμα, για να γνωρίζει τον αριθμό των επισκέψεων). Περισσότερες πληροφορίες στο Πολιτική για τα cookies

Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων